Poniedziałek-Piątek : 07:00 - 15:00
izba@lubuskaizbabudownictwa.pl
68 444 0005 / 600-851-011

Aktualności

Lubuska Izba Budownictwa

Uniwersytet Zielonogórski – dynamiczny rozwój, tradycja i nowoczesność

Uniwersytet Zielonogórski jest największą państwową uczelnią w województwie lubuskim powstałą poprzez połączenie Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Uniwersytet Zielonogórski w 2021 roku obchodził jubileusz 20-lecia swojego istnienia, ale tradycje akademickie w Zielonej Górze sięgają 1965 roku, kiedy rozpoczęła swą działalność Wyższa Szkoła Inżynierska, a 6 lat później Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Jubileusz był ważnym wydarzeniem dla społeczności akademickiej, ale także dla miasta Zielona Góra i regionu, z którymi Uniwersytet jest mocno związany przyczyniając się do ich wszechstronnego rozwoju kulturowego, społecznego oraz gospodarczego. Pracownicy Uniwersytetu prowadzą szeroką działalność naukową, w sześciu – na osiem – dziedzinach nauki: naukach humanistycznych, naukach inżynieryjno-technicznych, naukach medycznych i naukach o zdrowiu, naukach społecznych, naukach ścisłych i przyrodniczych oraz w dziedzinie sztuki. Jakość badań naukowych prowadzonych przez naszych pracowników została doceniona w ostatniej ewaluacji jednostek naukowych za lata 2017-2021. Ewaluacja działalności naukowej została przeprowadzona na nowych zasadach, w obrębie dyscyplin naukowych, a nie jak w przypadku poprzedniej ewaluacji w obrębie wydziałów. Przy ocenie jakości działalności naukowej, za które przyznawane są kategorie A+, A, B+, B, C, brane są pod uwagę osiągnięcia pracowników w trzech kryteriach: poziom naukowy i artystyczny prowadzonej działalności naukowej, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych, wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Uniwersytet Zielonogórski otrzymał aż 8 kategorii A, 13 kategorii B+ i 2 kategorie B. JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski stwierdził, że: Uzyskane wyniki ewaluacji działalności naukowej wskazują na dynamiczny i zrównoważony rozwój dyscyplin naukowych we wszystkich dziedzinach nauki i sztuki istniejących na Uniwersytecie Zielonogórskim. Przyznane kategorie naukowe mają między innymi wpływ na uprawnienia do prowadzenia studiów na określonych kierunkach studiów, szkół doktorskich oraz nadawania stopni i tytułów naukowych (uzyskując kategorie A i B+ liczby dyscyplin, które uzyskały uprawnienia do przyznawania stopnia doktora habilitowanego zwiększyła się z 7 do 21).

Misją Uniwersytetu Zielonogórskiego jest między innymi zapewnianie wysokiej jakości kształcenia i przygotowanie wykwalifikowanych kadr, których intelektualne kompetencje przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i budowania kapitału społecznego. Przygotowanie obywateli otwartych na zmiany, tolerancyjnych i funkcjonujących w globalnym świecie. Realizujemy naszą misję poprzez kształcenie około 10 000 studentów na ponad 60 kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach podyplomowych oraz w szkołach doktorskich. W ciągu kilkudziesięciu lat historii kształcenia akademickiego w Zielonej Górze wykształciliśmy prawie 100 000 absolwentów, którzy w większości pozostali w naszym regionie i wnoszą swój wkład w rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubuskiego oraz kraju.

Nieustanie aktualizujemy naszą ofertę kształcenia. W nadchodzącym roku akademickim uruchomimy cztery nowe kierunki studiów: fizjoterapia, resocjalizacja z kryminologią, jazz i muzyka estradowa oraz projektowanie społeczne

Nieustanie aktualizujemy naszą ofertę kształcenia, w nadchodzącym roku akademickim 2022/2023 uruchomimy cztery nowe kierunki studiów: fizjoterapia (studia jednolite magisterski), resocjalizacja z kryminologią (studia I stopnia), jazz i muzyka estradowa oraz projektowanie społeczne (w obu przypadkach są to studia II stopnia). Widzimy również konieczność dostosowania naszej oferty kształcenia do regionalnego rynku pracy. Takim przykładem jest kierunek architektura, który od tego roku akademickiego będzie prowadzony w formie studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym. Wiemy również, że dla dzisiejszego absolwenta, ale również dla jego pracodawcy i regionalnego rynku pracy, ważne stają się umiejętności pracy w zespole, kierowania zespołem, znajomość języków obcych i łatwość w komunikacji interpersonalnej. Wymaga to ciągłego podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli akademickich, prowadzenia przez nich interdyscyplinarnych i innowacyjnych badań oraz poznawania nowych obszarów wiedzy. Bardzo ważne są dla nas wszystkie działania podejmowane z pracodawcami naszego regionu, również zrzeszonymi w Lubuskiej Izbie Budownictwa, takie jak: konkursy dla studentów, wsparcie dla kół naukowych na rozwój przedsiębiorczości akademickiej, wycieczki terenowe, wspólny udział w konferencjach i targach. Intensywna współpraca z pracodawcami pozwala również na zwiększenie liczby realizowanych prac dyplomowych, których tematy wynikają z potrzeb gospodarczych naszego regionu.

Mamy ambicję kształtować relacje z otoczeniem pozwalające realizować wspólne cele i uzyskiwać wartości ze współdziałania z partnerami publicznymi i prywatnymi, organizacjami non-profit, społeczeństwem obywatelskim oraz krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami badawczymi i kulturowymi.

Uniwersytet Zielonogórski stawia sobie również za cel współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w obszarze transferu wiedzy, nowych technologii i realizacji innowacyjnych przedsięwzięć. Mamy ambicję kształtować relacje z otoczeniem pozwalające realizować wspólne cele i uzyskiwać wartości ze współdziałania z partnerami publicznymi i prywatnymi, organizacjami non-profit, społeczeństwem obywatelskim oraz krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami badawczymi i kulturowymi. Chcemy sprzyjać transferowi wiedzy z uczelni do gospodarki i odwrotnie, wiemy bowiem jak ważne jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych we współpracy z podmiotami gospodarczymi. W tym celu powołane zostały w strukturach Uniwersytetu jednostki, które wspierają naukowców w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem, stymulowaniu innowacyjności i promowaniu przedsiębiorczości: Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Wirtualny Inkubator Przedsiębiorczości oraz Centrum Liderów Biznesu. Uniwersytet Zielonogórski posiada również parki naukowo-technologiczne w formie spółek celowych powołane w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, oferowania usług eksperckich, wspomagania firm sektora MŚ oraz wykonywania badań zleconych. Wspomniane parki naukowo-technologiczne to:

Park Naukowo-Technologiczny, którego zakres działalności jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. działania związane z budownictwem zrównoważonym, innowacyjnymi technologiami dla zdrowia człowieka oraz technologiami informatycznymi. Od tego roku PNT poszerzyło swoją działalność o Inkubator Przedsiębiorczości (z ofertą dla początkujących przedsiębiorców), który dotychczas był prowadzony przez miasto Zielona Góra. Drugim parkiem jest Centrum Energetyki Odnawialnej, którego główne obszary funkcjonowania skupiają się wokół prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w dziedzinie energetyki odnawialnej, zarówno w obszarze energii elektrycznej jak i cieplnej, a także mikrokogeneracji i trigeneracji energii. Trzeci park, to Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych, który świadczy usługi innowacyjne, badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe w sektorze rolno-spożywczym.

Uniwersytet na trwałe wpisał się w rozwój społeczno-gospodarczy regionu, będąc największą uczelnią i ośrodkiem badawczym o dużym potencjale rozwoju w województwie. Dynamicznie się rozwijamy, szanujemy tradycję i kierujemy się w stronę nowoczesności.

Maria Mrówczyńska

 

Dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ, Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką W 1999 roku ukończyła Wydziała Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu, kierunek geodezja i kartografia. W 2006 na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej obroniła rozprawę doktorską, a w 2013, również na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, na podstawie rozprawy habilitacyjnej stanowiącej zwarty cykl publikacji oraz oceny dorobku naukowego, uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. Z zielonogórską uczelnią związana jest od 1999 roku. W latach 2016-2019 była prodziekanem ds. nauki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, a w 2019-2020 dyrektorem Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, aktualnie Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką UZ.

Od początku pracy zawodowej współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Realizacja prac wspólnie z podmiotami gospodarczymi oraz na ich zlecenie spowodowała, że jest autorką i współautorką kilkudziesięciu ekspertyz z zakresu pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych. Kierowała oraz brała udział w projektach realizowanych wspólnie z przemysłem. Jest współautorką zgłoszeń patentowych oraz wzorów użytkowych krajowych i europejskich.

Top